In Tờ rơi – chi phí thấp hiệu quả cao có vai trò quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu doanh nghiệp.